Informació general de la seu electrònica o lloc web del Omshanti La Roca i dels seus continguts.

L’Associació Omshanti La Roca, té la seva seu al Carrer de dalt nº41, 08430 de La Roca del Vallès.

Omshanti La Roca té la seva seu electrònica a l’adreça electrònica www.omshantilaroca.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de Omshanti La Roca.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.omshantilaroca.cat són de titularitat exclusiva de Omshanti La Roca o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a l’entitat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Omshanti La Roca explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits Omshanti La Roca pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Associació Omshanti La Roca, al Carrer de dalt nº41, 08430 de La Roca del Vallès. hola@omshantilaroca.cat

 

No s’autoritza en cap cas:

1.    La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l’Associació Omshanti La Roca per mitjà de framing.

2.   La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l’Associació Omshanti La Roca mitjançant in line linking.

3.   L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’Associació Omshanti La Roca conforme a les disposicions vigents.

4.   L’ús comercial dels continguts del lloc web de L’Associació Omshanti La Roca.

5.   L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de L’Associació Omshanti La Roca, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

L’Associació Omshanti La Roca es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de L’Associació Omshanti La Roca, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’Associació Omshanti La Roca tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions de L’Associació Omshanti La Roca als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per L’Associació Omshanti La Roca, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Associació Omshanti La Roca, al Carrer de dalt nº41, 08430 de La Roca del Vallès. hola@omshantilaroca.cat

 

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

 

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web l’Associació Omshanti La Roca

En la seva seu electrònica, l’Associació Omshanti La Roca no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de l’Associació Omshanti La Roca

 

Responsabilitat amb relació als continguts

L’Associació Omshanti La Roca treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit l’Associació Omshanti La Roca es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’Associació Omshanti La Roca no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l’Associació Omshanti La Roca. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Associació Omshanti La Roca sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

L’Associació Omshanti La Roca no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Associació Omshanti La Roca. Igualment, tampoc serà responsable dels retards o bloquejos que es produeixin en l’ús del present sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l’Associació Omshanti La Roca.